Werking Midwest

DVV Midwest heeft 2 bestuursorganen die instaan voor de aansturing: een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Algemene vergadering

Raad van Bestuur

Deze bestuursorganen worden voorbereid door het Midwestoverleg. Bij opstart van dit overleg lag de nadruk vooral op info-uitwisseling en het delen van goede praktijken. Het Midwestoverleg is ondertussen geëvolueerd naar een voorbereidend orgaan waar zowel beheersmatige als beleidsmatige thema’s aan bod komen.

Midwestoverleg

Het Midwestoverleg krijgt input vanuit de thematische clusters en de intervisiegroepen. Het dagelijks bestuur houdt het helikopteroverzicht in functie van agendavorming. De clusters werken beleidsbepalend en zijn samengesteld uit één of meerdere burgemeesters (voorzitters), schepenen en een aantal inhoudelijke experten. Er zijn 10 verschillende clusters, nl. dagelijks bestuur, cultuur, sport, jeugd, facility en logistiek, GIS, ICT en digitalisering, milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit, welzijn en economie. 

Elke cluster heeft ook een intervisiegroep. Hieraan participeren personeelsleden uit de 16 Midwestbesturen die expert zijn in het thema. Elke intervisiegroep heeft als voorzitter een (adjunct) algemeen directeur, die ook deel uitmaakt van de bijhorende cluster. Het doel van deze intervisiegroepen is om kennis te delen en beleidsvoorbereidend en -uitvoerend te werken voor de corresponderende cluster.

De (adjunct) algemeen directeurs worden nauw betrokken bij de intergemeentelijke samenwerking. Er wordt maandelijks teruggekoppeld over de gemaakte afspraken op het Midwestoverleg en genomen beslissingen door de bestuursorganen van de DVV Midwest. De agenda krijgt vorm door een dagelijks bestuur. De algemeen directeurs staan (mee) in voor de communicatiedoorstroming van de Midwest-werking binnen hun bestuur.

Algemeen directeurs