Economie

Bouwen aan 'the Next Midwest' is de economische vernieuwingsvisie voor de regio Midwest voor de periode 2019-2025. In dit plan zijn drie grote pijlers opgenomen:

  • Economie: toekomst geven aan het economisch weefsel en voorsprong houden met de ondernemingen in de regio.
  • Mens: talent en ondernemerschap aantrekken, houden en activeren.
  • Omgeving: de kwaliteiten van de woon- en werkomgeving versterken.

Meer lezen over 'the Next Midwest'

Van 2019-2025 wil Midwest samen met alle relevante partners, deze economische vernieuwingsvisie concretiseren in acties op lokaal en regionaal niveau. Een aantal concrete projecten en acties zijn:

  • Een visie en strategie ontwikkelen voor de inplanting van bedrijventerreinen in de regio, reconversie van sites en het opzetten van concrete maatregelen om de spanning tussen ruimtevraag/spreiding en duurzame ontwikkeling te milderen.
  • De kanaalzone opwaarderen.
  • Lokale handelaars ondersteunen.
  • De regierol sociale economie verderzetten.
  • Organiseren van werkervaringstraject wijk-werken.
  • Aanduiden van een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt voor lokale economie binnen elk Midwest-bestuur.

Sinds 2018 treedt Midwest op als organisator van wijk-werken.

Sinds 2019 neemt Midwest de rol op van regisseur voor sociale economie.

Contact