RVB DVV Midwest 30 april 2019

1. Vaststellen agenda algemene vergadering DVV Midwest op 25 juni 2019 – voorstel agendapunten

Besluit

Artikel 1. Conform art. 15 van de statuten, stelt de raad van bestuur de agenda van de algemene vergadering vast. Deze agenda wordt overgemaakt aan de partners van de DVV; de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient nl. herhaald te worden voor elke algemene vergadering (art. 432 decreet lokaal bestuur).

2. Financieel

2.1. Jaarrekening 2018 – toelichting door Olivier Ramon (financieel beheerder DVV Midwest) en Jan Degryse (revisor voor DVV Midwest) – aktename

Besluit

Artikel 1. De raad van bestuur neemt akte van de jaarrekening 2018. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering op 25 juni 2019.

2.2. GDPR (informatieveiligheid) – voorstel aansluiting bij intergemeentelijk personeelslid WVI

Besluit

Artikel 1. De raad van bestuur gaat akkoord om voor informatieveiligheid, via WVI, beroep te doen op het intergemeentelijk personeelslid Niels Vermeersch.

Artikel 2. DVV Midwest doet beroep op deze dienstverlening met onmiddellijke ingang.

2.3. Sociaal secretariaat – stand van zaken en voorstel verdere aanpak

Besluit

Artikel 1. De raad van bestuur gaat akkoord om het gunningsverslag per e-mail ter goedkeuring voor te leggen.

3. Personeel

3.1. Rechtspositieregeling DVV Midwest – eerste bespreking

Besluit

Artikel 1. De raad van bestuur neemt akte van het ontwerp van rechtspositieregeling. Na verder overleg met de vakorganisaties, volgt terugkoppeling naar de raad van bestuur.

3.2. Overname regisseur sociale economie – voorstel arbeidsovereenkomst – aktename

Besluit

ADe raad van bestuur neemt akte van deze ontwerpdocumenten.

4. Projecten

4.1. Geïntegreerd breed onthaal

Besluit

Er wordt een ontwerp brief t.a.v. de bevoegde minister opgemaakt.

4.2. Projectvoorstellen pilootprojecten BRV

Besluit

De raad van bestuur neemt hiervan akte.

5. Varia

5.1. Voorstel brief – klacht lid raadgevende stem bestuur Tielt voor DVV Midwest

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de brief.

6. Datum volgende raad van bestuur

Dinsdag 25 juni 2019 om 9.00 u in het streekhuis te Roeselare (Spanjestraat 141).