RVB DVV Midwest 29 september 2020

1. Vaststellen agenda algemene vergadering 15 december 2020

De raad van bestuur stelt de agenda voor de algemene vergadering van 15 december 2020 vast.

2. Raad van Bestuur 29 september 2020

2.1. Samenstelling bestuursorganen 2021-2022 -Ter kennisgeving

2.2. Personeel

2.2.1. Samenwerkingsovereenkomst Midwest-Lendelede i.v.m. preventiewerker gezondheid – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Midwest en Lendelede voor de tewerkstelling van de intergemeentelijke preventiemedewerker, goed.

2.2.2. Aanpassing Rechtspositieregeling aan sectoraal akkoord – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van DVV Midwest, goed.

2.2.3. Aanwerving projectmedewerker geïntegreerd breed onthaal & wijk-werken – ter goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal & Wijk-Werken, gecombineerd in één voltijdse functie.

De raad van bestuur keurt het functie- en competentieprofiel, vacature, voorstel van selectie- en aanwervingsprocedure en timing goed. Het gaat om een voltijdse tewerkstelling in een contract van onbepaalde duur in de schaal B1 – B3.

2.2.4 Aanwerving ondersteunend beleidsmedewerker – ter goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een ondersteunend beleidsmedewerker. Het gaat om een voltijdse tewerkstelling in een contract van onbepaalde duur in de schaal B1 – B3.

De raad van bestuur keurt het functie- en competentieprofiel, vacature, voorstel van selectie- en aanwervingsprocedure en timing goed.

2.2.5. Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt akte van het feit dat San Maes op 1 augustus 2020 gestart is als intergemeentelijke preventiewerker gezondheid voor 4 gemeenten.

2.2.6. Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt akte van het feit dat de algemeen directeur op 8 juni 2020 de aanvraag van Johan Vandenbussche om onbetaald verlof op te nemen, goed keurde.

2.3. Financieel

2.3.1. Wijk-werken – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van de geraamde kosprijs van de aankoop van mondmaskers voor wijk-werkers.

De raad van bestuur neemt akte van het feit dat er vanuit de VDAB een financiële controle op de organisatoren van wijk-werken georganiseerd wordt.

2.3.2. Aankoop promomateriaal – ter kennisgeving

De raad van bestuur is akkoord met de aankoop van het voorgestelde promomateriaal.

2.3.3. Drukwerk DVV Midwest – Ter kennisgeving

De raad van bestuur is akkoord met de aankoop van het drukwerk.

2.3.4. Hospitalisatieverzekering – ter goedkeuring

De raad van bestuur is akkoord dat DVV Midwest de bestaande groepspolis van BIE voor een hospitalisatieverzekering, overneemt als groepspolis voor alle personeelsleden van DVV Midwest.

2.3.5. Goedkeuren bestek website – ter kennisgeving

De raad van bestuur is akkoord om het bestek voor de nieuwe website voor Midwest, per e-mail ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur.

2.4. Projecten – ambities DVV Midwest

2.4.1. Inkanteling en ontbinding projectvereniging BIE – ontwerp documenten overdracht door algemeenheid om niet – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt de nota ‘voorstel van overdracht van algemeenheid’ goed.

De raad van bestuur is akkoord om het voorstel van overdracht van algemeenheid neer te leggen en bekend te maken.

De raad van bestuur is akkoord om voor het verlijden van de akte beroep te doen op de aangegeven notaris.

De raad van bestuur geeft volmacht aan burgemeester Kris Declercq (voorzitter) en burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (ondervoorzitter) om namens de raad van bestuur het goedgekeurde voorstel van overdracht van algemeenheid te ondertekenen.

De raad van bestuur verleent voor dit inkantelingstraject, bijzondere volmacht aan de advocaat en Revisor, individueel handelend, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige handelingen en formaliteiten ter uitvoering van de genomen besluiten te verrichten, met inbegrip van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, ieder verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling van gegevens in het rechtspersonenregister en de KBO, en alle handelingen en formaliteiten te verrichten ten aanzien van alle overheden (zowel federale als regionale en lokale) en ondernemingsloketten, inbegrepen het ondertekenen van de daartoe vereiste documenten en formulieren.

2.4.2 Samenwerkingsovereenkomst OP/TIL

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

2.4.3. Samenwerkingsovereenkomst Vlaanderen – Radar – ter goedkeuring

De raad van bestuur van DVV Midwest gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR voor de periode 2021-2026.

2.4.4. Sport Midwest – subsidiedossier sport 2020 – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt het aanvraagdossier ‘Sport Midwest’ 2021 voor subsidies bij Sport Vlaanderen, goed.

2.4.5. Sport Midwest – subsidiedossier sport 2020 – ter goedkeuring

In zitting van 23 juni 2020 keurde de raad van bestuur het aanvraagformulier voor een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk goed.

5. Volgende raad van bestuur

Dinsdag 24 november 2020.