RVB DVV Midwest 26 juni 2018

1. Cluster bestuur: voorstel statutenwijziging – goedkeuring
Besluit
Unaniem

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van statutenwijziging.
De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van wijziging aan het bestuursplan.
De statutenwijziging wordt voorgelegd aan de respectievelijke bestuursorganen van de deelnemers van de DVV Midwest.
De statutenwijziging wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van de DVV Midwest op 18 december 2018.

2. Financiële zaken

2.1 Aankoop software boekhouding – goedkeuring
Besluit
Unaniem

De opdracht voor het leveren van een softwarepakket voor boekhouding wordt gegund aan Cipal Schaubroeck.

2.2 Bestek hydranten – goedkeuring
Besluit
Unaniem

De raad van bestuur keurt het bestek ‘onderhoud hydranten‘ goed.
De raad van bestuur keurt de procedure ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ goed.

3. Cluster economie: lancering streekagenda ‐ toelichting

De streekagenda wordt toegelicht.

4. Cluster ICT: Documentenplatform Midwest – mededeling

Het documentenplatform is geïnstalleerd.

5. Varia

5.1 Wijk‐werken – goedkeuring
Besluit
Unaniem

De raad van bestuur gaat akkoord met de vraag van het Zorgbedrijf Roeselare, tot afwijking op de activiteitenlijst.
De raad van bestuur gaat akkoord om deze afwijkingsaanvraag aan te vragen voor de gemeenten uit regio Midwest.

6. Datum volgende raad van bestuur

Dinsdag 23 oktober 2018 om 7.30 u in het streekhuis te Roeselare (Spanjestraat 141).