RVB DVV Midwest 24 september 2019

1 Personeel DVV Midwest

1.1 Start regisseur sociale economie – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van de opstart van de regisseur sociale economie.

1.2 Rechtspositieregeling (RPR) – terugkoppeling en bespreking onderhandelingen vakorganisaties

Na bespreking wordt aan de vertegenwoordigers van de overheid voor het volgende BOC op 7 oktober 2019 onderhandelingsruimte geboden voor een aantal elementen.

2 Financieel

2.1 Ruling BTW en fiscaliteit – ter kennisgeving

De raad van bestuur gaat akkoord om uitstel te vragen bij de administratie rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting voor de jaarlijkse aangifte RPB of VB tot 31 december ek.

2.2 Onderhoud Hydranten – uitvoering fase 2 huidige opdracht – goedkeuring

De raad van bestuur keurt de tweede fase van de opdracht ‘Onderhoud hydranten’ goed.

2.3 Aanstelling bedrijfsgeneeskundige dienst – goedkeuring

De raad van bestuur keurt het verslag van nazicht goed. De opdracht om op te treden als bedrijfsgeneeskundige dienst voor DVV Midwest wordt gegund aan Idewe.

2.4 Organiseren gezamenlijke interne dienst voor preventie (IDPW) op het werk – goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord dat de DVV Midwest een gemeenschappelijke dienst opricht voor interne preventie op het werk, in samenwerking met 5 besturen waarbij DVV Midwest eveneens beperkt diensten afneemt. Hiervoor wordt een interne preventieadviseur aangeworven.

2.5 Regionale inzet Kurt Doom – goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord om het aandeel van de besturen voor de regionale inzet van Kurt Doom, ICT-coördinator tewerkgesteld via WVI, voor de periode van 1 januari tot eind maart 2019 te betalen vanuit de regionale middelen.

2.6 Office 365 licenties – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt hiervan akte.

3 Projecten

3.1 Cultuurnota BIE – goedkeuring

De raad van bestuur keurt de cultuurnota goed. De raad van bestuur bevestigt het engagement om vanaf de inkanteling van BIE in DVV Midwest op 1 januari 2021 het personeel, de activiteiten en lopende verbintenissen met Vlaanderen over te nemen binnen de vooropgestelde kaders (inhoudelijk en financieel).

3.2 Ambities voor DVV Midwest 2019 – 2025 – goedkeuring

 • De raad van bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een polyvalent medewerker en medewerker welzijn.
 • De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde financiële inbreng met ingang van 1 januari 2020, van:
  • € 10.000/bestuur/jaar
  • € 0,43/inwoner/jaar
   Voor regionale projecten worden eerst de reserves opgebruikt. Voor projecten met clusters van gemeenten wordt een apart financiële verdeelsleutel o.b.v. inwonersaantal vastgelegd.
   De prefinanciering van € 2.000 per bestuur voor de opstart van ‘Sport Midwest’ wordt voorzien vanuit de regionale reservemiddelen. Dit budget/prefinanciering is een terugvorderbaar voorschot.
 • De raad van bestuur keurt de werkingsstructuur en organogram goed.
 • De raad van bestuur keurt de voorstellen van beleidsmatige en beheersmatige focusdossiers voor de lopende legislatuur, goed. Deze worden verder geconcretiseerd in fiches.
 • Het werkingsgebied van DVV Midwest bestaat uit de 16 Midwest-besturen. Voor de uitvoering van de projecten wordt bekeken welke ondersteuning mogelijk is via de regionale partners.

3.3 Cluster vrije tijd – subsidiedossier sport 2020 – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt het aanvraagdossier ‘Sport Midwest’ 2020 voor subsidies bij Sport Vlaanderen, goed.

4 Varia

4.1 Ééngemaakt bibliotheeksysteem (EBS)

5 Volgende raad van bestuur DVV Midwest

Dinsdag 22 oktober 2019 in het streekhuis.