RVB DVV Midwest 23 oktober 2018

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 26 juni 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Statutenwijziging DVV Midwest
De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

3. Financiële zaken

3.1 Budget DVV Midwest 2019
Besluit
De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met het voorstel van budget voor de DVV Midwest in 2019. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2018.

3.2 Gunning hydranten
Besluit
De raad van bestuur keurt het gunningsverslag en voorstel van gunning, unaniem goed.

3.3 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid
Besluit
De raad van bestuur gaat akkoord om een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, en lichamelijke ongevallen af te sluiten voor de leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de DVV Midwest.

3.4 Verslag van nazicht aanstelling bedrijfsrevisor
Besluit
De raad van bestuur keurt het voorstel van gunningsverslag unaniem goed. Dit voorstel van gunning wordt voorgelegd aan de algemene vergadering op 18 december 2018.

3.5 Drukwerk DVV Midwest
Besluit
De raad van bestuur neemt kennis van de opdracht.

4. Vraag toetreding tot de kostendelende vereniging (KDV) GIS en informatiebeheer
Besluit
De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met het voorstel om toe te treden tot de KDV informatiebeheer en de KDV intergemeentelijke GIS-coördinator voor een minimale duur van 2 jaar.

5. Agendapunten buitengewone algemene vergadering
Besluit
De raad van bestuur keurt het voorstel van agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2018 goed.

6. Extra raad van bestuur
Op 18 december 2018 wordt om 7.30 u een extra raad van bestuur gepland.

7. Planning 2019
De raad van bestuur neemt akte van de planning van de bijeenkomsten in 2019.

8. Datum volgende raad van bestuur
Dinsdag 18 december 2018 om 7.30 u in het streekhuis te Roeselare (Spanjestraat 141).