RVB DVV Midwest 23 juni 2020

1. Bevestiging punten raad van bestuur per e-mail 26 mei 2020

De raad van bestuur bevestigt de beslissingen genomen door de raad van bestuur per e-mail op 26 mei 2020.

2. Personeel

2.1. Aanstellen preventiewerker gezondheid

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de aanstelling van een preventiewerker gezondheid vanaf 1 augustus 2020.

2.2. Sectoraal akkoord – vraag Joris Vanraes ACV O.D.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met het uitgewerkte voorstel voor DVV Midwest in het kader van het sectoraal akkoord.

2.3. Delegatie dagelijks personeelsbeheer

De raad van bestuur gaat akkoord om het dagelijks personeelsbeheer te delegeren naar de algemeen directeur, zoals beschreven in het voorstel opgenomen in het verslag van de raad van bestuur van 23 juni 2020.

2.4. Delegatiebevoegdheid voorzitter, ondervoorzitter, algemeen directeur, financieel directeur

De raad van bestuur keurt de delegatie naar de voorzitter, ondervoorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur, zoals beschreven in het verslag van de raad van bestuur van 23 juni 2020, goed.

3. Financieel

3.1 Budgetwijziging II 2020

De raad van bestuur van keurt budgetwijziging II 2020, goed.

4. Projecten – ambities DVV Midwest

4.1 Aanvraagformulier gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

De raad van bestuur keurt het aanvraagformulier goed.

De raad van bestuur is akkoord met de aanwerving van een gemeenschappelijke preventie-adviseur niveau 1.

4.2 Verlenging contract maaltijdcheques

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 mei 2020, opgesteld door het departement ruimte van het opdrachtgevend bestuur.

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de gunning aan de meest economisch voordelige bieder met ingang van 1 juli 2020.

4.3 Aanstellen bureau begeleiding ontbinding projectvereniging BIE

De raad van bestuur keurt het verslag van nazicht goed en gaat akkoord met het voorstel van gunning.

4.4. Sport Midwest

De raad van bestuur bevestigt de voorstellen van de functionarissen zoals opgenomen in het verslag dd. 13 mei 2020 (overleg sportfunctionarissen).

5. Volgende raad van bestuur

Dinsdag 29 september 2020.