RVB DVV Midwest 18 december 2018

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 23 oktober 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vaststellen algemene vergadering DVV Midwest 2019
Besluit
De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om de algemene vergadering in de nieuwe samenstelling te laten doorgaan op 26 februari 2018 om 18.30 u.
De raad van bestuur stelt de agenda van de algemene vergadering vast.

3. Cluster GIS, ICT en digitalisering

3.1 Aankoop licentie teamviewer – aktename
Besluit
De raad van bestuur neemt akte van de aankoop van een licentie voor teamviewer.

3.2 Regionale opportuniteit digitalisering – aktename
Besluit
De raad van bestuur neemt akte van de (toekomstige) regionale opportuniteit op vlak van digitalisering.

4. Huur streekhuis – aktename
Besluit
De raad van bestuur neemt er akte van dat de huur van 3 bureaus in het streekhuis wordt overgenomen door de DVV Midwest.

5. Varia

6. Planning 2019
De planning voor 2019 wordt vastgelegd.

7. Datum volgende raad van bestuur
Dinsdag 26 maart 2019 om 8.00 u in het streekhuis te Roeselare (Spanjestraat 141).