RVB DVV Midwest 08 mei 2018

1. Inleiding
Besluit

De raad van bestuur neemt akte van de samenstelling van de algemene vergadering zoals vastgesteld in zitting van de algemene vergadering op 24 april 2018.

2. Vaststelling samenstelling raad van bestuur
Besluit

De raad van bestuur neemt akte van de samenstelling van de raad van bestuur zoals benoemd door de algemene vergadering in zitting van 24 april 2018.

3. Aanduiden voorzitter en ondervoorzitter
Besluit

De raad van bestuur stelt unaniem burgemeester Kris Declercq aan als voorzitter van de DVV Midwest.
De raad van bestuur stelt unaniem burgemeester Els De Rammelaere als ondervoorzitter van de DVV Midwest.

4. Financiële zaken

 • Aanstelling financieel beheerder
  Besluit
  De Raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest stelt de heer Olivier Ramon aan als financieel beheerder voor de DVV Midwest.
 • Bevestiging ondertekende documenten Belfius
  Besluit
  De raad van bestuur keurt de documenten goed.
 • Vaststellen modaliteiten om maatschappelijk kapitaal en werkingsmiddelen te storten
  Besluit
  De modaliteiten voor het storten van het maatschappelijk kapitaal en de werkingsmiddelen worden vastgesteld.
 • Procedure aanstellen bedrijfsrevisor
  Besluit
  De raad van bestuur keurt de voorgestelde procedure, het bestek en de aan te schrijven bedrijven, goed.
 • Machtiging voorzitter en secretaris
  Besluit
  De raad van bestuur keurt het voorstel van delegatie goed.
 • Afsluiten verzekering
  Besluit
  De raad van bestuur gaat akkoord om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten voor de leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de DVV Midwest. De raad van bestuur keurt de procedure goed.
 • Documentenplatform Midwest
  Besluit
  De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van gunning van de ontwikkeling van het documentenplatform aan LCP, Brugsestraat 196/1 te 8020 Oostkamp conform de ontvangen offerte.
 • City of things
  Besluit
  De raad van bestuur gaat akkoord met de deelname van de DVV Midwest aan het Smart City Marktplaats‐project, met Bonheiden als indienend bestuur. De stad Roeselare treedt op als trekker voor de regio. De cofinanciering wordt gedragen via regionale middelen. Deze bedragen max. € 5.000. De raad van bestuur gaat akkoord met deelname van de DVV Midwest aan Burenondersteuning voor bewoners en mantelzorgers om veilig, comfortabel en zelfredzaam te wonen, met de stad Aalst als indienend bestuur. De stad Roeselare treedt op als trekker voor de regio. De cofinanciering wordt gedragen via regionale middelen. Deze bedragen max. € 4.000.

5. Wijk‐werken
Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord om de prijs van de cheque vast te stellen op € 5,95. Na 1 jaar wordt deze prijszetting en werking geëvalueerd. De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de DVV Midwest, goed. De raad van bestuur neemt akte van de opmaak van werkpostfiches met uitz. van de werkwinkel Tielt en Roeselare (locaties VDAB). De raad van bestuur gaat akkoord met de gebruikersovereenkomsten voor het gebruik van de lokalen van VDAB te Tielt en Roeselare. De raad van bestuur geeft omschreven delegatiebevoegdheid aan vijf wijk‐werk‐bemiddelaars. De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van afwijking op de activiteitenlijst voor de gemeenten uit regio Midwest. De raad van bestuur neemt kennis van het logo wijk‐werken.

6. Bespreken tijdspad personeelsstatuut DVV Midwest

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel.

7. Statutenwijziging

De raad van bestuur neemt hiervan akte.

8. Varia

Datum volgende raad van bestuur:
Dinsdag 26 juni 2018 om 7.30 u in het streekhuis te Roeselare (Spanjestraat 141).