Organisatienetwerk 4de pijler Midwest

Het inburgeringstraject voor nieuwkomers voorziet met een netwerk- en participatietraject een 4de pijler naast (1) Nederlands leren, (2) maatschappelijke oriëntatie en (3) een traject naar werk. Regionale organisatienetwerken "participatie- en netwerktrajecten" (4) moeten deze trajecten mogelijk maken en faciliteren. 

Uitbouwen organisatienetwerk

Binnen de referentieregio Midwest heeft DVV Midwest van de lokale besturen het mandaat gekregen het leiderschap op te nemen om dit organisatienetwerk uit te bouwen. Daartoe is ingetekend op de projectoproep van Europa WSE. 

Het Project 'Organisatienetwerk 4de Pijler Midwest'

Het project 'Organisatienetwerk 4de pijler Midwest' vertrekt van een integratie visie op het hele inburgeringstraject waarbij de 4de pijler beschouwd wordt als een positieve hefboom naar integratie. Het project wil dan ook het bereik niet beperken tot mensen die een verplicht traject volgen, maar open stellen voor alle nieuwkomers. Daarbij wordt maximaal aansluiting gezocht bij lokale ankerpunten en bestaande netwerken (vrijwilligers, cultuur, jeugd, sport,…). In een eerste fase wordt het aanbod in kaart gebracht (mapping). Tegen het eind 2023 wordt een actieplan uitgewerkt. 

Ondersteuning van de werking 

Structureel wordt de werking ondersteund door een Stuurgroep waarin minstens de kernactoren (lokale besturen, AGII, DVV Midwest) zetelen. De SG vergadert minstens 4 x per jaar. Daarnaast komt er een Klankbordgroep waarin welzijnsactoren, vrijetijdsactoren, tewerkstellingsactoren, handelaars, ondernemers, verenigingen, socio-culturele sector en ‘ervaringsdeskundigen’ kunnen zetelen. De vergadert 1 à 2 keer per jaar. Eventuele ad hoc-werkgroepen (thematisch, geografisch,…) kunnen ondersteunend werken.   

Projectmedewerkers

De projectmedewerkers krijgen als opdracht een organisatienetwerk 4de pijler samen te brengen en tot actie te enthousiasmeren, i.s.m. netwerkpartners een concreet actieplan op te maken met een gedifferentieerd aanbod aan participatie- en netwerktrajecten, een brugfiguur te zijn en inburgeraars te coachen, ondersteunen en te begeleiden tijdens hun traject en de uitvoering van acties en de werking van het organisatienetwerk te monitoren en te evalueren 

Financiële steun Europese Unie

DVV Midwest ontvangt binnen deze projectoproep de financiële steun van de Europese Unie voor de periode 2023 – 2024 voor een bedrag van 320.850€.

Afbeelding: integratie-inburgering.be.