Midwest Moves

Over Midwest Moves

Midwest Moves is een samenwerkingsverband binnen de regio Midwest. Het actieve partnerschap wil voor personen in een maatschappelijk kwetsbare positie een actief en sluitend netwerk van hulp- en dienstverlening realiseren, dit in functie van het creëren en maximaal bieden van kansen op een positieve maatschappelijke integratie in de samenleving. Door het opzetten van dit netwerk willen we de continuïteit in de ondersteuning , toegankelijkheid en expertise van de dienstverlening verhogen. De begeleiders gaan, ongeacht hun werkgever, vanuit een gedeelde visie en methodisch kader aan de slag, waarbij de persoon steeds centraal staat. We vertrekken hierbij vanuit zorg en ondersteuning op maat. Midwest Moves is opgestart naar aanleiding van het WSE Projectoproep 64 “Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen” en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Europa WSE. 

Doelgroepen

Met het partnerschap engageren we ons om volgende doelgroepen te ondersteunen: 

  • Multiproblemgezinnen met kinderen in een problematische opvoedingssituatie
  • Jongeren in een (zeer) maatschappelijk kwetsbare context
  • Personen met een migratieachtergrond in een precaire situatie
  • Zorgwekkende aanbodmijders 

Een traject bij Midwest Moves is alleen toegankelijk wanneer alle reguliere dienst- en hulpverlening niet meer toereikend is of niet alle levensdomeinen dekt. We verkennen in de eerste plaats of de aangemelde persoon nog mogelijkheden heeft binnen de reguliere dienst- en hulpverlening. Indien niet, wordt er gekeken of de aangemelde persoon aansluiting vindt bij de expertise binnen ons team. Het engagement dat wij hierin verwachten, is dat de aangemelde persoon vrijwillig een traject start bij ons. Daarnaast verwachten we dat de aanmelder nauw betrokken is bij het proces en mee het integrale traject ondersteunt.

Wij zijn gebonden aan enkele voorwaarden waardoor volgende doelgroepen uitgesloten worden:

  • Personen jonger dan 17 jaar
  • Beroepsactieve personen
  • Personen zonder geldig verblijfsstatuur in de regio Midwest
  • Langdurig zieken met een arbeidscontract

Hoe 

Midwest Moves staat voor een sector-overschrijdende samenwerking (netwerkorganisatie), met een sterk accent op een outreachende en een breed integrale aanpak, waarbij men samen met de betrokkene op stap gaat en ondersteuning biedt op alle levensdomeinen (wonen, werken, vrijetijd, gezondheid, sociaal netwerk, mobiliteit…). 

Lokaal partnerschap 

Partners zijn CAW Centraal-West-Vlaanderen, CGG Largo, XPLO vzw, Groep Intro vzw, Jongerenatelier vzw, Arktos, vzw, Kompas, vzw, ’t Hope vzw, VDAB en de lokale besturen en OCMW’s uit de regio Midwest. DVV Midwest stelt de coördinator te werk in de persoon van Loïc Gossieaux.