Midwest Moves

Over Midwest Moves

Midwest Moves is een samenwerkingsverband binnen de regio Midwest. Het actieve partnerschap wil voor personen in een maatschappelijk kwetsbare positie een actief en sluitend netwerk van hulp- en dienstverlening realiseren, dit in functie van het creëren en maximaal bieden van kansen op een positieve maatschappelijke integratie in de samenleving. Door het opzetten van dit netwerk willen we de continuïteit in de ondersteuning, toegankelijkheid en expertise van de dienstverlening verhogen. De begeleiders gaan, ongeacht hun werkgever, vanuit een gedeelde visie en methodisch kader aan de slag, waarbij de persoon steeds centraal staat. We vertrekken hierbij vanuit zorg en ondersteuning op maat.

Doelgroepen

Met het partnerschap willen we volgende doelgroepen bereiken: 

 • Multiproblemgezinnen met kinderen in een problematische opvoedingssituatie
 • Jongeren in een (zeer) maatschappelijk kwetsbare context
 • Personen met een migratieachtergrond in een precaire situatie
 • Zorgwekkende aanbodmijders 

Onze doelgroepen bevinden zich in een maatschappelijk (zeer) kwetsbare positie, worden moeilijk bereikt en vallen tussen de mazen van het net van reguliere hulp- en dienstverlening. De focus ligt op diegene die nog niet of onvoldoende bereikt worden door het reeds bestaande aanbod of waarvoor geen passende hulp wordt gevonden in de regio  

Hun hulpvragen en -noden situeren zich op volgende domeinen:  

 • Psychosociale hulpverlening met het oog op activering: werken aan motivatie, verhogen van de draagkracht, conflictbeheersing, communicatie en zelfbeeld  
 • Ondersteuning bij praktische organisatie met het oog op activering: planning, (dag)structuur, mobiliteit, balans werk-privé, kinderopvang..  
 • Werken aan randvoorwaarden/levensdomeinen met het oog op activering: administratie, woonsituatie, financiën, materiële dienstverlening…  
 • Uitbouwen van een sociaal- en zorgnetwerk: onderzoeken en inschakelen van steunfiguren…  
 • Begeleiding bij het vinden van zinvolle vrijetijdsbesteding, bv. bewegingsactiviteiten en sport, vrijwilligerswerk…  
 • Begeleiding bij het zoeken en vinden van een geschikt opleidingstraject met het oog op tewerkstelling: tweedekansonderwijs, beroepsopleiding, lessen rijbewijs, lessen Nederlands, werkplekleren…  

Een traject bij Midwest Moves is alleen toegankelijk wanneer alle reguliere dienst- en hulpverlening niet meer toereikend is of niet alle levensdomeinen dekt. We verkennen in de eerste plaats of de aangemelde persoon nog mogelijkheden heeft binnen de reguliere dienst- en hulpverlening. Indien niet, wordt er gekeken of de aangemelde persoon aansluiting vindt bij de expertise binnen ons team. Het engagement dat wij hierin verwachten, is dat de aangemelde persoon vrijwillig een traject start bij ons. Daarnaast verwachten we dat de aanmelder nauw betrokken is bij het proces en mee het integrale traject ondersteunt. 

Wij zijn gebonden aan enkele voorwaarden waardoor volgende doelgroepen uitgesloten worden: 

 • Personen jonger dan 17 jaar 
 • Beroepsactieve personen 
 • Personen zonder geldig verblijfsstatuur in de regio Midwest 
 • Langdurig zieken met een arbeidscontract 

Hoe 

Midwest Moves staat voor een sector-overschrijdende samenwerking (netwerkorganisatie), met een sterk accent op een outreachende en een breed integrale aanpak, waarbij men samen met de betrokkene op stap gaat en ondersteuning biedt op alle levensdomeinen (wonen, werken, vrijetijd, gezondheid, sociaal netwerk, mobiliteit…). 
 

De begeleiding binnen de Midwest Moves is:  

 • Vrijwillig: Er wordt een engagement verwacht van de cliënt, maar die beslist zelf of het traject start en kan ieder moment het traject stopzetten. Het opstarten van een traject kan niet als voorwaarde worden opgelegd vanuit andere hulp- of dienstverlening (vb. Justitie, OCMW, VDAB, enz. …)  
 • Gratis: kosteloos voor de cliënt
 • Aanklampend: de compagnon de route zoekt blijvend contact met de cliënt (huisbezoek, telefonisch contact, enz. …), ook wanneer de cliënt zelf lijkt af te haken of niet meteen een duidelijke hulpvraag heeft
 • Outreachend: de compagnon de route zoekt de cliënt op in zijn/haar eigen leefwereld, ook buiten de eigen organisatie
 • Toegankelijkheid verhogen van dienst- en hulpverlening: de compagnon de route vertrekt steeds vanuit de missie om de persoon zelf zijn weg te laten vinden binnen de reguliere dienst- en hulpverlening om een zelfredzaam menswaardig bestaan uit te bouwen in onze maatschappij
 • Flexibel in duurtijd: zolang als nodig, zo kort als mogelijk, zolang het project loopt (voorlopig tot eind ‘29)   

Aanmelden

Iedere organisatie kan iemand aanmelden, mits toestemming van de deelnemer. Dit doe je door onderstaand aanmeldingsformulier volledig in te vullen en door de deelnemer te laten ondertekenen. Stuur het vervolgens per e-mail naar midwest.moves@midwest.be

Het aanmeldingsformulier wordt geëvalueerd door het aanmeldteam om na te zien of alle reguliere dienst- en hulpverlening al is uitgeput. Als dat het geval is, wordt de aanmelder uitgenodigd op ons dedicated team. We vinden het belangrijk om de deelnemer vanaf het begin bij het proces te betrekken. Daarom bieden we vrijblijvend de mogelijkheid aan de deelnemer om deel te nemen aan dit gesprek. Tijdens dit gesprek kan de aanmelder en/of deelnemer de hulpvraag bespreken. Op datzelfde moment beslist het dedicated team of de deelnemer wordt opgenomen in Midwest Moves. De rol van de aanmelder, compagnon de route en eventuele tandembegeleider wordt na de positieve beslissing bepaald. 

Als tijdens het aanmeldproces wordt besloten dat de deelnemer niet wordt geïncludeerd, geven we altijd argumentatie en advies mee. 

Aanmeldingsformulier Midwest Moves

 

Lokaal partnerschap 

Partners zijn CAW Centraal-West-Vlaanderen, CGG Largo, XPLO vzw, Groep Intro vzw, Jongerenatelier vzw, Arktos, vzw, Kompas, vzw, ’t Hope vzw, VDAB en de lokale besturen en OCMW’s uit de regio Midwest. DVV Midwest stelt de coördinator te werk in de persoon van Loïc Gossieaux. 

Onder de regio Midwest vallen volgende steden en gemeenten: Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. 

Vragen?

midwest.moves@midwest.be