Midwest-digitaal

De Midwest-besturen engageren zich om stappen vooruit te zetten op vlak van digitalisering. Hiervoor werd de voorbije maanden een intensief traject gelopen met de 16 besturen.

Dit debat resulteerde in 21 ‘rode draden’ waaraan elk bestuur een prioriteit kon geven. De top 3 van prioriteiten is nu verder uitgewerkt. Dit is:

  • ‘ICT klankbord en strategie’
  • ‘vendormanagement’
  • en ‘verhogen van de digitale geletterdheid’.

De eerste rode draad gaat over hoe een strategisch plan op vlak van ICT voor een bestuur kan uitgewerkt worden en hoe hieruit  een meerjarenplan voortvloeit met concrete voorstellen. De nood aan een onafhankelijk klankbord voor de verschillende interne stakeholders komt eveneens naar voor.

Bij Vendormanagement wil de regio werken aan een sterkere en meer strategische relatie met leveranciers. Digitalisering impliceert ook voldoende kennis en expertise in huis hebben om deze processen te begeleiden alsook de kennis van bestaande systemen te verhogen.

Tegelijk lopen er momenteel verschillende projectoproepen in het kader van Vlaamse Veerkracht zoals digibanken, e-inclusie, gemeente zonder gemeentehuis. De mogelijkheden om gebruik te maken van deze subsidieoproepen om de ambities van de besturen mee vorm te geven, worden maximaal benut door waar mogelijk projectvoorstellen in te dienen.