De start van een regionale ICT-visie!

In 2021 werd verder werk gemaakt van een ICT-visie in regio Midwest. Op basis van een grondige analyse van noden en behoeften via 1 op 1 gesprekken met de besturen, werden een aantal "rode draden" opgesteld.

Elk bestuur gaf een score aan deze rode draden. Vervolgens werden de prioriteiten van de besturen naast elkaar gelegd.

Na overleg met de intervisiegroep ICT, de cluster ICT en het Midwestoverleg, werd ervoor gekozen om in het najaar van 2021 eerst in te zetten op:

  • verhogen van digitale geletterdheid van medewerkers van de besturen;
  • opzetten van een ICT-klankbord en de opmaak van een strategie en roadmap voor de besturen;
  • "vendor management" waarbij leveranciers nauwer worden opgevolgd. 

Het streefdoel is om de inhoud en plan van aanpak van deze thema's vorm te geven tegen eind 2021, om dan vanaf 2022 te starten met de concrete uitrol hiervan.

De overige rode draden worden in 2022 verder aangepakt.