De regio Midwest versterkt de aanpak vaan COVID-19

Ook in de regio van de 16 Midwestgemeenten zijn de Covid 19-cijfers niet positief. De burgemeesters van de regio Midwest hebben zich deze morgen over de kwestie gebogen. Bedoeling: door samenwerking elkaar versterken in de aanpak van de pandemie.

De regio is niet gespaard van een heropflakkering van COVID-19. Verschillende gemeenten worden geconfronteerd met een toename aan positief geteste personen. Die gemeenten hebben dan ook maatregelen genomen om een verdere verspreiding te voorkomen. Ze doen dit binnen de kaders die worden uitgezet door de Federale en Vlaamse overheid. Zo heeft Vlaanderen een draaiboek klaar om heropflakkering te beheersen.

Midwest-voorzitter Kris Declercq, burgemeester van Roeselare: ‘Als burgemeesters willen wij snel kunnen schakelen, zonder hindernissen. Daarom richten we binnen Midwest een regionaal COVID-team op samen met de twee eerstelijnszones, ziekenhuis, huisartsen en de medische sector om adequaat te kunnen optreden. De samenwerking kent drie doelstellingen: informatie-uitwisseling, begeleiding van contacttracing en versnelling van procedures.’

De burgemeesters van het Midwestoverleg hebben zich samen gezet met de bedoeling snel te kunnen schakelen. Bedoeling is niet in de plaats te treden van bestaande instanties of procedures, maar om door uitwisseling aan slagkracht te winnen. Uitwisselen van informatie en ervaringen om tijdig hiaten en tekorten te detecteren en te signaleren. Uitwisselen van praktijken om van elkaar te leren. En vooral ook het ondersteunen en versterken van lokale praktijken en procedures.

Daarnaast is ook overlegd over het uitrollen van een regionale flow in het kader van contacttracing. Dit is een centraal element in de beheersing van de crisis. Maar het is ook een zeer gevoelig element waarbij voldoende aandacht moet gaan naar de bescherming van de privacy. Een gezamenlijke, regionale procedure wordt voorbereid in afstemming met de Vlaamse overheid.

Ten slotte is ook afgesproken de voorziene procedures te versnellen. De installatie van een regionaal aanspreekpunt en COVID-19-teams die alle sectoren (lokale besturen, medici, instellingen,…) bijeenbrengen en die de crisis moeten monitoren en aanpakken, is voorzien in het draaiboek van Vlaanderen. De verantwoordelijkheid ligt bij de Eerste Lijnzones waarvan de regio Midwest er 2 telt (ELZ Midden West-Vlaanderen en ELZ RITS). De voorbereidingen zijn lopende. Door de burgemeesters is nu afgesproken op korte termijn al stappen vooruit te zetten. Als opstap naar de meer formele installatie komt er een gezamenlijk COVID-19-team voor de 2 ELZ’s samen. De hele opbouw wordt ook door de Dienstverlenende Vereniging Midwest ondersteund. Deze laatste is ook het punt van waaruit informatie verdeeld wordt naar de lokale besturen.

Contact : Kris Declercq, voorzitter Midwest, 0495/54 74 09.