Cijfers over dak- en thuisloosheid in de regio Midwest

In regio Midwest vond op 28 oktober 2022 een telling van alle dak- en thuisloze personen plaats. De telling kon gebeuren dankzij de medewerking van een 55-tal organisaties en resulteerde in een regio-breed beeld over de situatie van dak- en thuisloosheid in regio Midwest.

Dak- en thuisloosheid heeft vele facetten: op straat slapen, moeten overnachten bij vrienden of familie, een veilige thuis zoeken voor de kinderen.  Om dit fenomeen efficiënt te bestrijden zijn heldere, betrouwbare en vergelijkbare gegevens onmisbaar. Daarom vond in regio Midwest op 28 oktober 2022 een telling van alle dak- en thuisloze personen plaats. Deze telling gebeurde ook in 9 andere regio’s in België en werd ondersteund door de Koning Boudewijnstichting, universitaire onderzoeksteams en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bij deze telling wordt dak- en thuisloosheid gedefinieerd volgens de Ethos - light typologie.

De resultaten in regio Midwest

De telling in de regio Midwest steunt op een ruime medewerking van diensten en instanties. Een 40-tal organisaties kon op de teldag dak- en thuisloze personen tellen. Dit zorgt er voor dat er een regio-breed overzicht is samengesteld, waarbij zowel de steden als de meer landelijke gemeenten in beeld zijn gebracht.

Een greep uit de cijfers en profielkenmerken:

  • In totaal zijn 793 dak- en thuisloze personen geteld in regio Midwest, waarvan 549 volwassenen en 244 kinderen.
  • De cijfers bevestigen het bestaan van ‘verborgen’ dakloosheid: twee derde van het totaal aantal getelde personen verblijft bij familie of vrienden, in een niet-conventionele ruimte, in een instelling of in de eigen woning met dreigende uithuiszetting.  
  • 32,2% van de getelde personen zijn vrouwen. Deze vrouwen  brengen de nacht voornamelijk door in tijdelijke opvang voor thuisloze personen, bij familie of vrienden. Ze zijn de facto minder zichtbaar.
  • Het percentage kinderen ligt op 30,7 %. 58% van deze kinderen maakt deel uit van een gezin met minstens 3 minderjarige kinderen. Ze verblijven vooral in opvanghuizen, instellingen, tijdelijk bij familie of vrienden, of worden bedreigd met uithuiszetting. Ze slapen niet op straat, maar hun leefsituatie is zeer onstabiel.
  • 22,8% van het aantal getelde personen is jongvolwassen (16-25 jaar). Ze verblijven voornamelijk bij familie of vrienden (50,4%) en in opvang en tijdelijk verblijf (15,2%). Meer dan een derde van de jongvolwassenen is vrouw (37,6%).
  • Een groot deel van de dak- en thuisloze personen (73,9%) hebben te kampen met gezondheidsproblemen. Het gaat om een verslaving (34,9%), chronische gezondheidsproblemen (11,4%), mentale gezondheidsproblemen (31,6%), fysieke beperking (5%) en verstandelijke beperking (10,8%).
  • 1 op 4 dak- en thuisloze volwassenen heeft een inkomen uit werk. 59,4% van de personen beschikken over een vervangingsinkomen. Deze inkomens blijken onvoldoende zekerheid te geven op een stabiele woonplaats.

Het volledige rapport met alle resultaten en een meer beknopte infofiche kan hieronder geraadpleegd worden:

2022_Rapport_Dak- en thuislozentelling_Midwest.pdf3,1 Mb(pdf)

2022_Infofiche_Dak-en thuislozentelling_Midwest.pdf332 Kb(pdf)

Opvolging

In de regio Midwest is er sinds 2015 een regiostrategie dak- en thuisloosheid waar er wordt ingezet op preventie, zorg en nazorg en intersectorale samenwerking. Er werd en wordt o.a. samengewerkt met alle betrokken actoren rond crisisopvang, het vermijden van uithuiszetting en woonbegeleiding. Met de resultaten van de telling zal de regionale strategie dak- en thuisloosheid geactualiseerd en versterkt worden. Op die manier worden de verkregen cijfers maximaal benut om verandering te brengen in de onstabiele woonsituatie van deze getelde personen.