AV DVV Midwest 15 december 2020

1 Goedkeuring verslag algemene vergadering 23 juni 2020
De algemene vergadering keurt het verslag van 23 juni 2020, goed.

2 Benoeming leden van de Raad van Bestuur 2021 – 2022
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de vermelde leden als bestuurder in de raad van bestuur van DVV Midwest.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de vermelde leden als lid met raadgevende stem.
In uitvoering van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de statuten en het bestuursplan van DVV Midwest, benoemt de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur voor de periode 2021-2022.
Omwille van genderquotum kan de voordracht van bestuur Ruiselede, niet benoemd worden. Aan bestuur Ruiselede wordt gevraagd om een nieuwe voordracht te doen.

3 Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de Raad van Bestuur
Conform de bepalingen in de statuten en het bestuursplan van de DVV Midwest, neemt de algemene vergadering akte van de voordracht van de leden met raadgevende stem voor DVV Midwest voor de periode 2021-2022.

4 Vaststellen bijdrage gemeenten 2021
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de vastlegging van de gemeentelijke werkingsbijdrage voor 2021.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de vastgelegde jaarlijkse bijdrage per bestuur om verder uitvoering te geven aan de ambities opgenomen in het strategisch plan van DVV Midwest.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het innen van de gemeentelijke bijdrage door de DVV Midwest voor de regionale tewerkstelling van de intergemeentelijke GIS-coördinator, conform de beslissing van de raad van bestuur van 23 oktober 2018.

5 Jaarplanning 2021
De algemene vergadering neemt akte van de stand van zaken van uitvoering van het strategisch plan.
De algemene vergadering keurt de planning voor 2021, goed.

6 Budget 2021
De algemene vergadering keurt het budget 2021, goed.

7 Varia

8 Datum volgende algemene vergadering
Dinsdag 29 juni 2021 om 18.00 u.